» » Hướng dẫn hạch toán tài khoản loại 0 - Nhóm các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

Khi hạch toán những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu đều được hạch toán vào tài khoản đầu 0. Cách hạch toán tài khoản này như thế nào, có nguyên tắc hạch toán chi tiết nào không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán tài khoản đầu 0 chi tiết tại đây nhé

Những tài khoản đầu 0 theo quy định đều không thuộc sở hữu của doanh nghiệp  như tài sản đi thuê, giữ hộ hàng hóa vật tư, nhận gia công thuê, bán thuê....Ngoài ra tài khoản đầu 0 này còn phản ánh những chỉ tiêu kinh tế được phản ánh trong bảng cân đối kế toán nhưng doanh nghiệp cần phải theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý vì các yếu tố như: Nợ khó đòi đã được xử lý, chi phí ngoại tệ ...

II. Nguyên tắc hạch toán tài khoản đầu 0

Khi hạch toán nhóm tài khoản loại này sẽ được tính theo phương pháp ghi “Đơn”, cu thể như sau khi hạch toán ghi một khoản chi phí nghĩa là khi ghi vào một tài khoản thì không ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác.
Các quan hệ khác về tài sản, vật tư bên ngoài và tiền vốn phải ghi được tính theo giá tài sản vật tư và tiền vốn ghi trong tài khoản theo đúng giá hợp đồng hoặc tính theo giá được quy định tại biên bản giao nhận hoặc tính giá trị của tài sản theo vốn tại giá trị hợp đồng có trong hóa đơn và những chứng từ giao nhận khác. Tính giá trị tài sản, tiền vốn được ghi trong tài khoản có trong hợp đồng hoặc tính giá theo quy định có trên biên bản bàn giao nhận, hay tính giá trên hóa đơn và những chứng từ khác.  

Lưu ý: Khi hạch toán tài sản cố định thuê bên ngoài sẽ được tính theo đúng giá trị hợp đồng thuê tài sản cố định. 

Đối với tài sản, chi phí vật tư và hàng hóa khác sẽ dược phản ảnh trên nhóm tài khoản tính ngoài bảng cân đối được tính phản ánh dựa trên những tài khoản ngoài Bảng cân đối phải được tiến hành kiểm kê, tiến hành kiểm kê thường kỳ như tài sản theo sở hữu doanh nghiệp: 

Khi phân tích tài khoản đầu 0 - Nhóm tài khoản ngoài bảng cân đối dựa trên 05 nhóm: 

    – Tài khoản 001 – Tài sản thuê ngoài;

    – Tài khoản 002 – Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công;

    – Tài khoản 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược;

    – Tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý;

    – Tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại
Hướng dẫn hạch toán tài khoản đầu 0 có nguồn gốc ngoại tệ 

II. Hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản kế toán đầu 0 

1. Tài khoản 001 – Tài sản thuê ngoài

Khi hạch toán tài khoản 001 –  Dùng để hạch toán lại tài khoản đi thuê ngoài để tính và phản ánh chi tiết các tài khoản tính khi đi thuê ngoài vào giá trị những tài khoản tính giá trị thuê TSCĐ gồm:TSCĐ, BĐS đầu tư và công cụ, dụng cụ sẽ được tính để thuê lại ở nơi được thuê tại nơi khác tính theo phương pháp thuê hoạt động tài chính. 

Tính  kết cấu nội dung tài khoản 001- Tài khoản thuê ngoài như sau:  
 • Định khoản bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài tăng.
 • Định khoản lại bên Có: Giá trị tài sản thuê ngoài giảm.
 • Số dư bên Nợ: Tổng giá trị tài sản thuê ngoài hiện còn.

Lưu ý: Hạch toán tài khoản giá trị thuê lại này sẽ được tính và phản ánh trên giá trị thuê ngoài tính theo phương thức cho thuê hoạt động tài chính tức là  tài khoản thuê ngoài tính theo phương pháp thuê hoạt động tài chính, sau khi thuê xong sẽ trả lại tiền để bê thue đi thuê lại hoạt động tài chính. Tài khoản này chỉ phản ánh giá trị tài sản thuê ngoài theo phương thức thuê hoạt động (Thuê xong trả lại tài sản cho bên cho thuê). Tài sản này không phản ánh giá trị tài sản thuê tài chính.

Khi hạch toán kế toán với tài sản thuê ngoài cần được theo dõi chi tiết với tổ chức, cá nhan và áp dụng trong từng nhóm tài sản cố định cần biên bản giao nhận sửa chữa giữa bên đi thuê và cho thuê về trách nhiệm bảo quản an toàn và sử dụng đúng mục đích tài sản thuê ngoài. Các lưu ý về trường Trong trường hợp hợp có thay đổi mới về kết cấu về tính năng tài sản nếu thay đổi về tính năng kỹ thuật của từng nhóm tài sản mà đơn vị cho thuê và đồng ý tới chi phí liên quan sử dụng tài sản cho thuê ngoài được tính hạch toán vào những khoản chi phí phổ biến có trong bảng cân đối nghiệp vụ.  

2. Hướng dẫn hạch toán tài khoản 002 – Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

Tài khoản 002 – Tài khoản vật tư để nghi giữ hộ, gia công phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến.
Ghi nhận giá trị tài sản nhận giữ hộ hoặc gia công sẽ được tính toán  theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Trường hợp chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

Kết cấu, phản ánh nội dung tài khoản TK002 – Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công.

Bên Nợ: Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ.

Bên Có: – Giá trị tài sản, vật tư, tính giá hàng hoá đã xuất sử dụng cho việc gia công, đơn vị chế biến giao trả cho đơn vị thuê;

            – Giá trị vật tư, hàng hoá không dùng hết trả lại

           – Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ đã xuất chuyển trả cho chủ sở hữu thuê giữ hộ.

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá còn giữ hộ hoặc đang nhận gia công, mà doanh nghiệp chế biến chưa xong.

Hạch toán những chi phí đến gia công, chế biến và bảo quan tải sản hàng hóa nhận gia công giữ  hộ, không được tính và phản ánh vào những tài khoản này mà tính vào những tài khoản khác tập hợp theo đúng bảng cân đối kế toán.

Lưu ý khi hạch toán về tài sản, vật tư và hàng hoá nhận gia công hoặc chế biến mà doanh nghiệp nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho từng loại vật tư, hàng hoá, từng nơi bảo quản áp dụng với từng chủ sở hữu. 
Đối với vật tư và hàng hóa mà doanh nghiệp nhận giữ hộ sẽ không được dùng những vẫn phải bảo quản cẩn thận như tài sản của công ty mình.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ không được phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thận như tài sản của đơn vị, sau khi trả hàng phải có chứng từ xác nhận của bên gửi và bên giữ hộ.
Hướng dẫn hạch toán tài khoản vật tư hàng hóa, ghi nhận gia công 

3. Tài khoản 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Tài khoản 003 phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi và ký cược của các đơn vị và cá nhân khác.

Hướng dẫn kết cấu lại TK 003 –  Tài khoản hàng hóa nhận bán và ký gửi, ký cược 
 • Bên Nợ: Giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.
 • Bên Có: – Giá trị hàng hoá đã bán hộ hoặc đã trả lại cho người nhờ ký gửi, ký cược.                            – Giá trị tài sản nhận ký cược đã phát mại do đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế.
 • Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị hàng hoá còn nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.


Trường hợp nhận hàng hóa trong doanh nghiệp để bán thì doanh nghiệp cần cân lại và kiểm tra chính xác số lượng và chất lượng lương của hàng hóa đã bán hoặc trả lại hàng ký gửi và ký cược trên tài khoản TK 003 theo giá hợp đồng. Kế toán cần ghi thêm tài khoản trong Bảng Cân đối kế toán phản ánh các nghiệp vụ bán hàng và thanh toán với tổ chức, cá nhân có hàng gửi bán.

4. Tài khoản 004 – Tài khoản kế toán Nợ khó đòi đã xử lý

Phản ánh những khoản nợ phải thu đã được xóa sổ cần được theo dõi để tiếp tục đòi. Những khoản nợ phải thu khó đòi cần được khóa sổ nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các khoản nợ này có thể được xóa bỏ nhưng vẫn cần theo dõi để truy thu sau này nếu tình hình tài chính của người mắc nợ có thay đổi.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý
 • Bên Nợ: Số nợ khó đòi đã được xoá sổ trong Bảng Cân đối kế toán để tiếp tục theo dõi ngoài Bảng.
 • Bên Có:  – Số đã thu được về các khoản nợ            – Doanh nghiệp đươc xóa sô Số nợ khó đòi được xoá sổ theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền, không phải theo dõi ngoài Bảng Cân đối kế toán.
 • Số dư bên Nợ: Hạch toán số thu dư nợ khó đòi cần phải tiếp tục theo dõi. 


Lưu ý khi hạch toán những khoản thu nợ khó đòi được xóa sổ doanh nghiệp sẽ ghi nhận tăng doanh thu và thu nhập khác tại doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán,  đồng thời ghi Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”. 
Trường hợp những khoản nợ này được xác định chắn chắn là không đòi được thì sẽ được cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh xóa nợ khi có quyết định cấp trên vào TK 004.

Kế toán cần phải theo dõi chi tiết tài khoản này với từng đối tương nợ và áp dụng với từng khoản nợ.
Hạch toán nghiệp vụ chi tiết đầu 006 với khoản thu nợ khó đòi như thế nào

5. Tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại

Tài khoản ngoại tệ đầu 007- Phản ánh rõ tình hình thu, chi của doanh nghiệp tính theo nguyên tệ từng loại của doanh nghiệp. 
Hạch toán tài khoản đầu 0 thuộc nhóm 007 như sau: 
 • Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ).
 • Bên Có: Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ).
 • Số dư bên Nợ: Số ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (Nguyên tệ).
 • Tuyệt đối không quy đổi số tiền ngoại tệ này ra tiền đồng Việt Nam.

Kế toán chi tiết TK 007 tính theo từng loại ngoại tệ.

Trên đây là cách hạch toán tài khoản đầu 0 thuộc nhóm tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán các bạn có thể xem thêm bài viết khác về hạch toán tài khoản tại đây:

Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC