» » Tổng hợp quy định về mức xử phạt vi phạm hóa đơn

Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014, có hiệu lực từ 02/03/2014.
Bài viết sau đây, đội ngũ kế toán trưởng đang hướng dẫn khóa học kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các quy định về mức xử phạt vi phạm hóa đơn.

1. Xử phạt cảnh cáo trong các vi phạm hóa đơn sau:

 • Nội dung ghi trên hóa đơn GTGT bị thiếu hoặc sai nhưng vẫn phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 • Về hợp đồng đặt in hóa đơn: đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra.
 • Làm mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành, không khai báo đúng quy định từ 6 đến 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng, không có tình tiết giảm nhẹ.
 • Sau 5 ngày tính từ ngày hết hạn báo cáo về nhận in hóa đơn nhưng vẫn chưa báo cáo.
 • Sau từ 6 đến 10 ngày từ ngày hết thời hạn báo cáo về việc nhận in hóa đơn đồng thời có tình tiết giảm nhẹ.
 • Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 • Lập không đủ các nội dung bắt buộc theo quy định về hóa đơn GTGT nhưng không làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Sai thời điểm lập hóa đơn làm chậm thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng có tình tiết giảm nhẹ.
 • Lập hóa đơn sai số thứ tự quyển và đã được phát hiện và hủy quyển có số thứ tự bé hơn.
 • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.
 • Vi phạm về thời hạn nộp các loại thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ 1 đến 5 ngày hoặc 6 đến 10 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Lập không đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và không có tình tiết giảm nhẹ
 • Lập sai thông tin hoặc không đầy đủ các nội dung trong thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Tự in hóa đơn, hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.
 • Không điều chỉnh nội dung còn thiếu sót hoặc sai trên hóa đơn nhưng hóa đơn đó vẫn phản ánh được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Nội dung sai trên hóa đơn làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 • Về thủ tục đặt in hóa đơn: việc đặt in hóa đơn không có hợp đồng bằng văn bản.
 • Hai bên không ký phụ lục hợp đồng để bổ sung các nội dung còn thiếu (Nếu có).
 • Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 10 ngày từ ngày hết thời hạn báo cáo.
 • Sử dụng hóa đơn công ty đã mua/in nhưng hết hạn sử dụng mà không được hủy. 
 • Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.
 • Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
 • Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.
 • Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
 • Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 10 ngày.

4. Phạt tiền 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không đủ điều kiện tự in hóa đơn nhưng vẫn sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử.
 • Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.
 • Không làm thanh lý hợp đồng in hóa đơn nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng hoặc khi đã lập Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Không hủy các hóa đơn đặt in, chưa phát hành nhưng không sử dụng.
 • Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.
 • Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
 • Lập hóa đơn không đúng thứ tự quy định.
 • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế đối với các hóa đơn trực tiếp mua của cơ quan thuế.
 • Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;
 • Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
 • Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 20 ngày.

5. Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Hóa đơn đã sử dụng, kê khai và nộp thuế theo quy định nhưng chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn.

6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sau:

 • Hóa đơn đã sử dụng nhưng chưa đến kỳ kê khai thuế nhưng không lập Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã đặt in, đã lấy về nhưng chưa lập sau 10 ngày kể từ ngày mất, cháy, hỏng hóa đơn.

7. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đối với các hành vi sau:

 • Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành sau 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng
 • Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.
 • Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.
 • Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

8. Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.
 • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

9. Phạt từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.
 • Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

11. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. Phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự on hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 1 đến 3 tháng.
 • Đặt in hóa đơn giả.
 • In hóa đơn giả.
 • Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.
 • Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, áp dụng với cả người mua và người bán.

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC