Header ads

» » Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT200

Bạn quan tâm cách định khoản hàng bán bị trả lại như thế nào với cả bên bán và bên mua hàng thông qua TK5212 được quy định tại TT200. Kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể bạn đọc trong bài viết này cách hạch toán hàng bán bị trả lại.


Khi giao dịch mua bán nhiều trường hợp hàng hóa không đúng quy cách, chủng loại trong hợp đồng, hàng kém chất lượng bị trả lại trong trường hợp này hạch toán hàng bán bị trả lại phải cần  chứng từ gì theo TT200 của Bộ tài chính ban hành, khi hàng bán bị trả lại được xét vào nhóm TK 5212: ghi nhận giá lượng hàng và được xác định giá bán mà bị khách hàng từ chối và trả lại, không phải thanh toán. Giấy tờ cần  để hợp thức hóa với doanh nghiệp như sau:
  • Biên bản lập biên bản ghi nhận lý do trả lại hàng hóa giữa hai bên
  • Phiếu xuất kho hoặc bản giao nhận hàng hoá của bên trả lại hàng
  • Tiến hành lập hoá đơn số lượng hàng bán bị trả lại được ghi theo giá lúc mua vào với bên bán hàng trả lại.

Tiến hành lập phiếu nhập kho với hàng trả lại với bên bán hàng.

I, Hạch toán với hàng bán bị trả lại với bên bán hoặc bên mua hàng như sau

TH1: Hạch toán hàng bán bị trả lại với bên bán hàng
Xét thông tin bán hàng với hàng bán bị trả lại mà bên mua hàng xuất trả như sau:
Nợ TK 5212: Số tiền chưa thuế
Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu ra của hàng trả lại    
  Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn
Nhập kho ghi giảm giá vốn:
Nợ TK 155, 156 ( Chi tiết mặt hàng)
  Có TK 632
Hạch toán kết chuyển toàn bộ doanh thu hàng bán bị trả lại thì kế toán phải kết chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng, dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ.
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
  Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại
Lưu ý với hạch toánhàng bán bị trả lại cần biết: Khi hạch toán hàng bị trả lại theo đơn giá mà hàng hóa xuất ra bán ở thời điểm nào thì ghi nhận giảm giá vốn hàng bán nhập lại theo giá xuất kho ở thời điêm đó.

TH2: Hạch toán hàng bán bị trả lại với bên mua hàng
Bên mua hàng xuất trả lại cho bên bán hàng, dựa trên phiếu xuất kho của hóa đơn bán hàng hạch toán như sau.
Nợ TK 111, 112
Nợ  TK 331 ( trừ vào công nợ phải trả nhà cung cấp)
Nợ TK 111, 112, 331: Tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn
       Có TK 156  Sổ chí tiêt theo mặt hàng tiền chưa thuế
       Có 1331: Thuế GTGT đầu vào
Hạch toán hàng bán bị trả lại như thế nào cho đúng

II. Hạch toán hàng bán bị trả lại nếu người mua không có hóa đơn

Trường hợp người mua hàng không có hóa đơn khi hạch toán hàng bán bị trả lại được  quy định tại điểm 2.8 phụ lục 4 của TT 39/2014/TT-BTC như sau:
Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)".

 Như vậy hóa đơn được coi là căn cứ pháp lý để cả bên bán và bên mua điều chỉnh doanh số, tính số thuế gtgt đã kê khai theo mẫu 01/GTGT, khi hạch toán thì các bên kê khai đều phải điều chỉnh giảm cụ thể là bên bán điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, bên mua giảm doanh thu mua vào. (Lưu ý, từ 1/1/2015 không còn PL 01-1/GTGT và Phụ lục 02-1/GTGT).

Nếu người mua hàng không có hóa đơn khi bán hàng bị trả lại thì bên bán và bên mua hàng phải thiết lập biên bản thỏa thuận bán hàng ghi đầy đủ các thông tin hàng hóa số lượng, tính theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) kèm theo lý do trả và hoá đơn liên giao cho khách hàng gửi cho bên bán.  Biên bản được lập phải được giữ kèm theo với hóa đơn bán hàng của bên bán dựa và đó làm căn cứ điều chỉnh doanh số và tính thuế GTGT bên bán.

Trường hợp người bán xuất hàng và lập hóa đơn mà người mua chưa nhận được hàng phát hiện hàng hóa sai chủng loại không đúng quy cách… khi trả lại hàng cho bên bán thì cả 2 bên này phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý do trả hàng, ghi đầy đủ (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra

Người mua không có hóa đơn thì khi trả lại hàng cho người bán cả 2 bên mua hàng và bên bán hàng phải lập lại biên bản ghi rõ số lượng hàng hóa theo đơn giá cụ thể, không có thuế GTGT. Thuế GTGT tính theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), ghi đầy đủ các lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công !

Từ khóa liên quan: hạch toán hàng bán bị trả lại, hàng bán bị trả lại hạch toán như thế nào, hàng bán bị trả lại có xuất hóa đơn, hàng bán bị trả lại là gì, hạch toán hàng xuất bán bị trả lại, hạch toán hàng bán bị trả lại cho người bán.


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC