» » Những điều nên biết về thủ tục thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

Thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng được lập khi nào, tai sao phải thanh lý hợp đồng xây dựng ý nghĩa của  việc thanh lý hợp đồng xây dựng như thế nào. Các bạn quan tâm tham khảo chi tiết nghiệp vụ do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.


Doanh nghiệp xây dựng thương phải sử dụng thông tin để làm thủ tục thanh  lý hợp đồng xây dựng sẽ hạch toán và cần lưu ý những gì, dựa vào căn cứ pháp lý nào để thực hiện và tham khảo chi tiết. 

I. Căn cứ pháp lý về thủ tục thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng 

Dựa vào đều 424. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về việc: nội dung quy định chi tiết về việc chấm dứt các loại hợp đồng dân sự

Tham khảo thêm tại điều 422. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ Luật dân sự 2005

Nội dung pháp lý về thủ tục thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng thưc hiện như sau: 

Điều 422. Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng xây dựng đã lập và được hoàn thành 

2. Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên 

3.Trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng đã chấm dứt mà nội dung về hợp đồng đó phải do chính cá nhân đó thực hiện. 

4.Hợp đồng đã bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt các điều lệ trong hợp đồng.

5. Hợp đồng không thể thực hiện  vì đối tượng thực hiện của hợp đồng không còn giá trị 

6. Những hợp đồng kinh tế đã chấm dứt theo quy định tai điều số 420 của bộ luật này. 

7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

Dựa vào nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng áp dụng với thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng 
Áp dụng về nội dung pháp lý theo quy định tại điều 22 Thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng như sau: 

a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký có hiệu lực 
b) Hợp đồng xây dựng đã bị hủy bỏ theo quy định.

Thời gian thanh lý hợp đồng thưc hiện trong bốn mươi năm ngày (45 ngày) kể từ khi thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký chấm dứt hoặc hủy bỏ trường hợp có phát sinh thêm thì thời hạn không được nhiều hơn 90 ngày. 
Như vậy với thủ tục hủy và thanh lý hợp đồng sẽ được sử dụng khi hợp đồng đã chấm dứt, khi các bên có liên quan đã thực hiện hết những nội dug liên quan có thỏa thuận trong hợp đồng. 
Trường hợp khi doanh nghiệp lập biên bản thanh lý hợp đồng cần xác định những bên có liên quan một lần nữa 

Trước khi lập biên bản thanh lý hợp đồng hai bên cần xác nhận lại một lần cuối xem giá trị của hợp đông đã chấm dứt xong chưa. Trường hợp khi hợp đồng thực hiện xong mà vẫn chưa thanh lý được trước thời hạn vì phải tìm ra được một trong những bên thanh lý hợp đồng.) 

–  Dựa theo yêu cầu này thì biên bản thanh lý hợp đồng cũng là căn cứ xác định những sai phạm có phát sinh không mong muốn. 

–   Nhiều trường hợp đồng thanh lý trước thời hạn chanh chấp mà một bên cần ký kết hợp đồng với một chủ thể khác trong khi bên khác cố gắng ký hợp đồng trước khi thanh lý thực hiện cùng trong công việc tại hợp đồng đang được thanh lý. 
 _  Nếu việc thanh lý hợp đồng gặp khó khăn thì các bên có liên quan sẽ tiến hành thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng còn những vẫn đề có liên quan chưa được thoải thuận sẽ được ghi chép lại để tiến hành thỏa thuận sau khi có yêu cầu tham gia thẩm định từ bên giải quyết thứ 3 ( chỉ áp dụng khi các bên có thiện chí muốn tham gia).
Thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng doanh nghiệp cần lưu ý

II. Những cần biết về thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng 

Trường hợp doanh nghiệp ký kết hợp đồng xây dựng theo công trình mà 2 bên đã thực hiện được ghi trong điều khoản của hợp đồng, sau khi hoàn thành phải thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ thì hợp đông xây dựng của 2 bên tiến hành thanh lý sẽ thống nhất theo những nguyên tắc phat sinh sau khi hai bên cùng đồng ý ký tên.
Trường hợp các hợp đồng xây dựng là hợp đồng kinh tế dưới dạng thuật ngữ đã được đề cập trong hiến pháp  1989 trước đây.
Sau khi áp dụng theo bộ luật dân sự 2005 thì thuật ngữ “thanh lý hợp đồng kinh tế sẽ không được đề cập. Tuy nhiên trong giao dich những tổ chức, và cá nhân vẫn thường xuyên sử dụng các cụm từ trong giao dịch dạn sự và thực hiện hợp đồng để chấm dứt thời hạn mà hợp đồng được ký kết. 

Theo pháp lệnh 1989, thanh lý hợp đồng như sau:

–         Khi hợp đồng kinh tế ký kết được thực hiện xong 
_         Hợp đồng kinh tế có hiệu lực và không có sự thỏa thuận kéo dài trong đúng thời hạn đó. 
_         Hợp đồng kinh tế được lập ra đã đình chỉ hoặc bị hủy bỏ 
_         Hợp đồng kinh tế đã ký kết theo phương án pháp nhân được giải thể. 
–        Người nhận giáo trình chuyển giao và thực hiện hợp đồng kinh tế hoặc không đủ điều kiện thực hiện trong hợp đồng.
Thông qua chương trình trình giăng dạy hợp đồng kinh tế các bên sẽ xác nhận lại mức độ thực hiện nội dung của doanh nghiệp. Những bên xác định tài khoản thuộc trách nhiệm tài sản về hậu quả pháp lý giữa các bên có quan hệ trong hợp đồng kinh tế Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Kể từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Đối với bản chất và mục đích vấn đề của việc thanh lý hợp đồng giúp các bên có thể xác định được nhu cầu đã thực hiện theo nghĩa vụ của mình chưa 
Về bản chất và mục đich của việc thanh lý hợp đồng kinh tế giúp các bên xác định đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng có trách nhiệm đến đâu  mà còn tồn đọng thì phải giải quyết hậu quả đến đó. 
Trường hợp khi xác định xong quyền và nghĩa vụ thực hiện có thỏa thuận xem đã chấm dứt chưa, với trường hợp từng phần và quyền xem nghĩa có tồn đọng và còn hiệu lực không. 
Về bản chất việc thanh lý hợp đồng là giải phóng quyền và nghĩa vụ mà mỗi bên thực hiện để trao đổi với những bên còn lại.Đối với những tranh chấp phát sinh doanh nghiệp sẽ phân quyền để giải quyết và thực hiện với giao dịch còn lại. 
 Các giao dịch trong thanh lý hợp đồng phải được thực hiện kèm theo và gắn liên với những hợp đồng kinh tế. 
Trường hợp doanh nghiệp muốn ký kết hợp đồng phải đảm bảo đủ tiến độ thực hiện công việc để tránh được những tranh chấp, khiếu kiện mà những bên đã thanh lý. 

Nội dung thanh lý hợp đồng trên hóa đơn gồm các mục sau: 

Thứ nhất: Các loại biên bản hợp đồng phải được thanh lý và lập tại thời điểm doanh nghiệp đã hết hiệu lực.
Thư biên thanh lý hợp đồng là một trong những văn bản đã được lập trong thời điêm trên  hết hiệu lực hoặc khi hoàn thành hợp đồng. 
. Trong đó, hai bên cùng xác định các bên đã hoàn thành hay chưa hoàn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo những gì đã thỏa thuận trên hợp đồng và hai bên cùng thống nhất kết thúc hợp đồng mà không khiếu kiện gì nhau. Thanh lý hợp đồng, đồng nghĩa với việc mọi thủ tục thanh toán, giao hàng đã hoàn tất. Như vậy, lập biên bản thanh lý hợp đồng là bước cuối cùng trong việc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản.
Thứ hai:Căn cứ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về Lập hóa đơn, trong đó tại khoản 2 của điều 16 có quy định 

Như vậy chiếu theo quy định về những trường hợp xuất nhập hóa đơn nên trên thì thời hạn lập hóa đơn sẽ dựa vào biên bản bàn giao và nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng, quyết toán giá trị công trình tại thời điểm thanh lý hợp đồng đó. 


Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
This is the most recent post.
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC