Header ads

» » » Thời điểm phải lập hóa đơn đối với khoản tiền nhận đặt cọc hoặc tạm ứng


Doanh nghiệp thường nhận được các khoản tiền đặt cọc, tạm ứng thì phía người mua để đảm bảo giá trị hợp đồng, Trường hợp như vậy đối với số tiền lớn thì Kế toán có phải lập hóa đơn để ghi nhận doanh thu hay không? Để tránh sự nhầm lẫn không đáng có, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ vấn đề này với các bạn qua bài viết " Thời điểm phải lập hóa đơn đối với khoản tiền nhận đặt cọc hoặc tạm ứng"

1. Quy định pháp lý

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Điều 16 quy định việc lập hoá đơn:

“2. Cách lập một sổ tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiễu thức “Ngày tháng năm ” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đỗi với hán hàng hỏa ỉà thời đỉểm chuyển gỉao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân bỉệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền 

Ngày lập hóa đơn .đổi với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân bỉệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tố chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khỉ cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền… ”


+ Tại Điều 20 quy định việc xử lý đối với hoá đơn đã lập.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy đinh về thời điểmxác định thuế GTGT:

“Điều 8. Thời .điểm xác định thuế GTGT

Đổi với cung ứng dịch vụ là thời đỉểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền… ”

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàãh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Tại Khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

…b) Đối vái hoạt động cung ứng dịch vụ ỉà thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư sổ 78/20Ỉ4/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC….

2. Kết luận

Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp Công ty nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện họp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện họp đồng) thì Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Trường hợp Công ty đã lập hoá đom cho khoản tiền tạm ứng thi việc xử lý hoá đom đã lập được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 

Các bạn xem thêm các bài viết tại: https://ketoanleanh.edu.vn/
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC