Header ads

» » Khái niệm hạch toán và hạch toán kế toán căn bản

Các bạn đang tìm hiểu khái niệm và bản chất của hạch toán kế toán và khái niệm hạch toán là gì.  Tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

I. Khái niệm hạch toán và hạch toán kế toán cần biết 

Hạch toán: Hạch toán được xem là hệ thống những quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép họat động kinh tế của xảy ra trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm quản lý chúng các quá trình đó ngày càng chắt chẽ hơn.  Thông qua việc quan sát các hện tượng kinh tế giải thích bản chất và phản ánh những quá trình quan sát được để hiểu và nắm được bản chất cơ bản quả đối tượng cần quản lý.
Đo lường là biểu hiện những đối tượng sản xuất về hao phí sức lao động và tư liệu, kết quả sản xuất bằng những thước đo thích hợp như: thước đo hiện vật, giá trị và thước đo lao động.
Khái niệm về hạch toán kế toán:
Hạchtoán kế toán là khoa học thu nhận xử lý và cung câp thông tin về các lĩnh vự hoạt động kinh tế, tài chính trong tất cả những đơn vị tốt chức kinh tế xã hội.
Đối tượng của hạch toán kế toán là những hoạt động kinh tế, tài chính quan sát liên quan đến sự biến đồng  tài sản, nguồn vốn, lưu chuyển tiền tệ.
Phương pháp nghiên cứu hạch toán kế toán:  Sử dụng 03 loại thước đo chính nhưng chủ yếu sẽ sử dụng đến thước đo giá trị kinh tế. Ngoài gia để đánh giá đúng về bản chất của hạch toán kế toán khi nghiên cứu về hạch toán kế toán còn sử dụng thêm các phương pháp khác như:  
Để thực hiện hạch toán, kế toán sử dụng một hệ thống các phương pháp khoa học gồm:
•     Phương pháp chứng từ kế toán.
•     Phương pháp tài khoản kế toán.
•     Phương pháp tính giá.
•     Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán.

Hạch toán kế toán là gì khái niệm về hạch toán kế toán 

Đăc điểm về thông tin trong phương pháp hạch toán kế toán

Thông tin kế toán là những thông tin và tuần hoàn của tài sản kế toán được phản ánh toàn diện trong tình hình biến động tài sản ở quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các khâu cung cấp đến khâu tiêu thụ.
Sử dụng thước đo tiền tệ để đo lường phạm vi quy mô hoạt động kinh tế tài chính, bên cạnh đó còn sử dụng thước đo lao động và thước đo hiện vật.
Thông tin kế toán là kết quả của quá trình có tính hai mặt: 
  • Tính thông tin 
  •  Tính kiểm tra.

Hạch toán tiền lương: Đây là quá trình kế toán ghi chép lại dựa trên thời gian lao động hao phí và két quả đạt được ghi chép lại thời gian lao động hao phí và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, hoạt động tổ chức và quản lý theo nguyên tắc và phương pháp nhất định nhằm phục vụ công tác kiểm tra tình hình sử dụng quỹ lương, công tác chỉ đạo các hoạt động kinh tế đảm bảo cho quá trình tái sản xuất xã hội.
Theo đó quỹ tiền lương tăng sẽ tương ứng với khói lượng tăng giá trị tiêu dùng, Theo đó kế toán  khi hạch toán tiền lương phải xác định rõ các mức độ cơ cấu về tiền lương và những yếu tố làm khác làm tăng giảm, quỹ lương về hạch toán tỉ trọng các chế độ tiền lương tìm ra cách kích thích với người lao động.
Hạch toán tiền lương cần lưu ý những gì 

Các hình thức hạch toán tiền lương gồm: Hạch toán lương cấp bậc, tiền thưởng quỹ khuyến khích người lao động đề ra kết quả hoạt hạch toán lương theo cấp bậc, tiền thưởng, quỹ khuyến khích người lao động sản xuất và lao động tốt hơn.
Lạch toán tiền lương phải cân đối phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch khác, không cho phép vượt chi quỹ tiền lương mà không có căn cứ xác đáng vì điều đó dẫn đến làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm tỉ số tích luỹ. Vượt chi quỹ tiền lương trả cho nhân viên không sản xuất theo quỹ lương kế hoạch và thực tế là vi phạm kỹ thuật tài chính. Hạch toán thực hiện kế hoạch quỹ lương của công nhân sản xuất cần tính đến mức độ hoàn thành kế hoạch khối lượng sản phẩm để tính thực hiện tiết kiệm hay vượt chi tuyệt đối quỹ lương kế hoạch.
Hạch toán quỹ lương để so sánh giá trị nguồn nhân lực trên thị trường lao động. Hạch toán chế độ tăng tiền lương so sánh với tiến độ tăng năng suất lao động có nghĩa là tỉ trọng tiền lương trong tổng sản phẩm cũng như trong chi phí chung cho sản phẩm giảm xuống và ngược lại. Tiến độ tăng tiền lương và tăng năng suất lao động có ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản phẩm.
Website tham khảo: Ketoanleanh.com

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC